Algemene voorwaarden

BEL JE COACH PLATFORM

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Esther Stevens: de eenmanszaak Esther Stevens, gevestigd te Weesp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32134107.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Esther Stevens een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Coach: de natuurlijke of rechtspersoon die verbonden is aan het platform en door de klant gebeld wordt met betrekking tot de te leveren coachingsessie.

1.4. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.

1.5. Credits: het tegoed dat door de klant wordt aangekocht en ingezet kan worden voor coachingsessies.

1.6. Platform: de website waarop de coaches vermeld staan en waar de credits worden aangekocht.

1.7. Informatie: alle gegevens die de klant aan Bel Je Coach aanlevert.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle (persoons-)gegevens en informatie die door Bel Je Coach worden opgeslagen en verwerkt.

1.9. Website: www.beljecoach.nl.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN HET BEL JE COACH-PLATFORM

2.1. Via het Bel Je Coach-platform kan de klant credits kopen om via het Bel Je Coach-platform coaching van een op dat moment beschikbare coach te ontvangen.

2.2. Na aankoop van de credits op het Bel Je Coach-platform blijven de credits één jaar geldig om ingezet te kunnen worden voor coaching.

2.3. Restitutie van gekochte credits is niet mogelijk.

2.3. De coach van het Bel Je Coach-platform mag op elk moment het tarief per minuut binnen het Bel Je Coach-platform wijzigen. Bel Je Coach is niet verantwoordelijk voor verschillen in het tarievenbeleid van de verschillende coaches.

2.4. Gesprekken die plaatsvinden binnen het Bel Je Coach-platform worden opgenomen en voor maximaal 30 dagen bewaard. Dit ter bescherming van zowel de klant als de coach. De inhoud van deze gesprekken wordt met niemand gedeeld.

2.5. Bel Je Coach heeft te allen tijde het recht om de credits van de klant te blokkeren of te beëindigen indien de klant zich niet aan de gebruiksvoorwaarden of deze algemene voorwaarden houdt, zodat de betreffende gebruiker geen toegang meer heeft tot de dienst.

2.6. Bel Je Coach zorgt ervoor om foutieve informatie te voorkomen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze gepubliceerde informatie via het Bel Je Coach-platform of de website. Ook staat Bel Je Coach niet in voor de juistheid en volledigheid van enige wijziging van informatie die de coach heeft aangeleverd.

2.7. Bel Je Coach spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het Bel Je Coach-platform. Bel Je Coach verschaft echter geen enkele garantie dat het Bel Je Coach-platform nimmer in onbruik raken en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van het Bel Je Coach-platform.

2.8. Misbruik van het Bel Je Coach-platform en de bijbehorende credits zal worden gestraft met verwijdering van het account waarmee het misbruik wordt gemaakt.

2.9. Via het Bel Je Coach-platform is het mogelijk informatie te rapporteren. Bel Je Coach doet haar uiterste best deze gerapporteerde informatie binnen 24 uur te beoordelen en indien nodig te verwijderen.

2.10. Bel Je Coach is geen partij in de relatie tussen de klant en de coach. Bel Je Coach sluit elke aansprakelijkheid uit voor de transacties, overeenkomsten, tegoeden, indrukken, verwachtingen en toezeggingen welke (zijn) ontstaan tussen de klant en de coach bij het gebruik van het Bel Je Coach-platform. Eventuele geschillen die hierbij ontstaan dienen partijen zelf op te lossen.

2.11. De aansprakelijkheid van Bel Je Coach is maximaal beperkt tot het tarief van de credit-transactie, welke door Bel Je Coach wel bij de klant in rekening is gebracht maar welke na akkoord Bel Je Coach door omstandigheden niet is verwerkt in het Bel Je Coach-platform. Dit op voorwaarde dat de klant kan aantonen dat de credits niet door het Bel Je Coach-systeem zijn verwerkt en dat het Bel Je Coach-platform zorgvuldig en verantwoordelijk is gebruikt door de klant.

ARTIKEL 3. AANSCHAF VAN BEL JE COACH-CREDITS

3.1. Voor het gebruik van het Bel Je Coach-platform wordt een bedrag in Bel Je Coach credits in rekening gebracht. Dit conform het principe pay per use.

3.2. De Bel Je Coach credits kunnen worden aangeschaft via de website in credits van €20/€30/€40/€60/€90/€120.

3.3. De waarde van één Bel Je Coach credit is binnen het Bel Je Coach-platform aangegeven in euro ’s inclusief btw per minuut.

3.4. Bel Je Coach heeft het recht om tarieven aan te passen en zal gebruikers hiervan zo ruim als mogelijk van te voren op de hoogte stellen.

3.5. Gebruikte Bel Je Coach credits of andere tegoeden worden op geen enkele wijze door Bel Je Coach vergoed aan gebruikers die, om welke reden dan ook, geen toegang meer hebben tot de dienst.

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST EN DE UITVOERING DAARVAN

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant via de website een bestelling voor de credits plaatst. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Bel Je Coach en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Aangekochte credits voor het Bel Je Coach platform komen niet voor herroeping in aanmerking.

4.3. Bel Je Coach zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Bel Je Coach levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

4.4. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

4.5. De klant is verplicht om klachten over de door Bel Je Coach geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na een coachingsessie aan Bel Je Coach te melden. Bel Je Coach streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.

4.6. De klant is verplicht Bel Je Coach een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 5. MEMBERSHIP VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

5.1. Bel Je Coach biedt verschillende abonnementen voor een vast tarief per jaar aan. De klant kan een abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail.

5.2 Het abonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden (tenzij anders overeengekomen) waarbij er maandelijks, vooraf gefactureerd wordt, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

5.3. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

5.4. Bij gedeeltelijke afname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

5.5. Bij tussentijdse ontbinding van het abonnement blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen bedragen betreffende het abonnement.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. De inhoud van de geleverde diensten zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, psycholoog of psychiater. Het gebruik van het platform en de afgenomen coachingsessies en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Bel Je Coach aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Daarnaast heeft Bel Je Coach het recht om de 1:1 sessies te staken totdat er contact is geweest met een (huis)arts, medisch specialist, psycholoog of psychiater als Bel Je Coach dit nodig acht.

6.2. Indien de klant te maken heeft met psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek wordt de klant geacht deze klachten eerst met behulp van behandelingen in de GGZ op te lossen. Indien de klant toch start met het traject en/of online cursus en de bijbehorende sessies, wordt de klant geadviseerd dit eerst met de behandelende medisch arts of behandelaar te bespreken.

6.3. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van kennis, handelingen en/of adviezen van de door Bel Je Coach tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast erkent de klant dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant.

6.4. Indien Bel Je Coach op enige wijze, behoudens artikel 6.1 en 6.2 toch, aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de aangekochte credits.

6.5. In aanvulling op artikel 6.4 is Bel Je Coach alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 7. OVERMACHT

7.1. Bel Je Coach is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte van een van de coaches, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

7.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 7.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

ARTIKEL 8. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

8.1. Bel Je Coach spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

8.2. Indien Bel Je Coach in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

8.3. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worden overgedragen als Bel Je Coach daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

8.4. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.5. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

8.6. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bel Je Coach is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.